Đặt một câu hỏi

Dầu dưỡng kích thích mọc tóc (hàng đặt riêng cho spa, không bán lẻ)

- Trọng lượng: 100 ml.
image00339
Số ký tự đã nhập: